• انسان

  از تولد تا مرگ
  ...
  رد میشود

  از دالان زندگی

  گاهی میدود

  گاهی قدم زنان

  گاهی چشم بسته

  گاهی با چشمی دریده

  دالان پر است

  از کلاس های درس

  برای آموزش

  کلاس هایی با استاد درون

  استاد عقل و استاد منطق

  میبلعد

  مواهب را

  در مستراح

  دفع میکند

  یاد میگیرد.

  هر چیزی را به هر شکلی

  کم یا زیاد.

  خوب یا بد .

  آخرین کلاس

  درب خروج از دالان

  موقع مرگ

  آخرین درس

  بدون استاد

  بدون فرصت

  درس زندگی

  وقت تمام شد .

  درب بسته شد .

  برگه ها بالا !!

  { انسان متولد میشود تا یاد بگیرد . رسم چگونه زیستن را }